Záručné podmienky

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Každý produkt je v záruke po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia koncovým používateľom. Záruka je obmedzená na nasledujúce podmienky. Záruka sa vzťahuje iba na tovary používané na bežné domáce použitie. Nárok na servis je možné uplatniť buď v predajni, kde bol produkt zakúpený, alebo v nižšie uvedených autorizovaných servisoch. Koncový používateľ je povinný reklamáciu okamžite nahlásiť keď sa objaví chyba, len do konca záručnej lehoty. Koncový používateľ je povinný spolupracovať na potvrdení nedostatkov, ktoré sú nárokované. Iba kompletné a čisté výrobky (podľa hygienických noriem) budú akceptované. V prípade oprávnenosti na záruku sa záručná lehota predlžuje o obdobie od dátumu podania žiadosti až po dátum prevzatia výrobku koncovým používateľom alebo dátum, kedy je koncový užívateľ povinný prevziať ho. Na získanie služby v rámci tejto záruky je koncový používateľ povinný svoju žiadosť potvrdiť prostredníctvom riadne vyplnených dokumentov: potvrdenie o prijatí, záručný list, osvedčenie o montáži.

Táto záruka je neplatná, najmä ak platí niektorá z nasledujúcich podmienok:

 • Výrobok bol predaný s vadou o ktorej bol zákazník informovaný.
 • Výrobok je opotrebovaný alebo poškodenie bolo spôsobené bežným používaním.
 • Výrobok bol poškodený neprofesionálnou alebo nesprávnou inštaláciou používanou v rozpore s príslušnou príručkou, ktorá bola použitá v rozpore s právnym predpisom a bežným postupom používania alebo bola použitá na iný účel, než na ktorý bol určený.
 • Výrobok nebol poškodený alebo poškodený nedostatočnou údržbou.
 • Výrobok bol poškodený nečistotou, nehodou vyššej moci (prírodná katastrofa, požiar, záplava, …).
 • Výrobok bol poškodený nízkou dualitou signálu, interferenciou elektromagnetického poľa atď.
 • Výrobok bol mechanicky poškodený (napr. zlomené tlačidlo, spadnutie …).
 • Poškodenie spôsobené používaním nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérií) alebo nevhodnými pracovnými podmienkami (napr. vysokými teplotami, vysokou vlhkosťou, zemetrasením …).
 • Výrobok bol poškodený opravou, úpravou alebo iným zlyhaním neoprávnenou osobou.
 • Koncový používateľ dostatočne nepreukázal svoje právo na uplatnenie záruky (čas a miesto nákupu).
 • Údaje v predložených dokumentoch sa líšia od údajov o produktoch.
 • Prípady, kedy nárokovaný produkt nie je možné identifikovať podľa predložených dokumentov (napríklad poškodenie sériového čísla alebo záručného štítku).

LIKVIDÁCIA

POKYNY A INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ POUŽITÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV
Obalový materiál zlikvidujte na verejných miestach na likvidáciu odpadu.
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Význam symbolu na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale znamená, že s týmto výrobkom sa nebude zaobchádzať ako s domovým odpadom. Prosím, zlikvidujte tento výrobok na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Alternatívne môžete v niektorých štátoch Európskej únie alebo iných európskych krajinách vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri nákupe ekvivalentného nového produktu.
Správna likvidácia tohto produktu pomôže ušetriť cenné prírodné zdroje a pomôže pri prevencii potenciálneho negatívneho vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by mohol vzniknúť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Požiadajte miestne úrady alebo najbližšie zberné stredisko o ďalšie podrobnosti. Nesprávne zneškodnenie tohto druhu odpadu môže podliehať vnútroštátnym predpisom o pokutách.
Pre podnikateľské subjekty v Európskej únii
Ak chcete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.
Likvidácia v iných krajinách mimo Európskej únie.
Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.
Tento spotrebič spĺňa predpisy a požiadavky EÚ týkajúce sa elektromagnetickej a elektrickej bezpečnosti.
Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu vyskytnúť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo vykonať tieto zmeny.