ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA

Spoločnosť K + B Progres a.s. („my“, „nás“, „naše“ atď.) je vlastníkom webových stránok ecg-electro.eu („Web“). Týmto vyhlásením o ochrane súkromia vyjadrujeme svoj záväzok chrániť súkromie jednotlivcov a informovať ich o zhromažďovaní osobných údajov a postupoch ich spracovania na účely tohto Webu.
Prečítajte si, prosím, pozorne tieto zásady ochrany súkromia, v ktorých sa dozviete, ako zhromažďujeme, spracúvame či inak využívame vaše osobné údaje.

ZODPOVEDNÁ OSOBA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vlastníkom a prevádzkovateľom webových stránok ecg-electro.eu je spoločnosť K + B Progres, a.s. so sídlom na adrese U Expertu 91, 250 69 Klíčany, IČO: 61860123, ktorá je v súlade so zák. č. 121/2000 Zb., Autorským zákonom, oprávnená vykonávať vlastnícke práva k týmto webovým stránkam (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje administrátora sú nasledujúce:
Doručovacia adresa: K+B Progres, a.s., U Expertu 91, 250 69, Klíčany
E-mailová adresa: [email protected]

SPRACOVANIE ÚDAJOV

Všetky informácie, ktoré od vás zhromaždíme, je možné ďalej použiť na jeden či viac z nasledujúcich účelov:
• Personalizácia vašej skúsenosti (informácie nám pomôžu lepšie reagovať na vaše individuálne potreby);
• Zlepšenie nášho webu (snažíme sa stále vylepšovať ponuku na našich stránkach na základe informácií a spätnej väzby, ktorú získame od svojich zákazníkov);
• Vybudovanie primárneho kanálu pre komunikáciu s vami;
• Zasielanie periodických e-mailov (s príležitostnou zásielkou noviniek (ak ste súhlasili), aktualít, informácií o produktoch, prevádzkových oznámení a pod.)

SPRACOVANIE ÚDAJOV

Všetky informácie, ktoré od vás zhromaždíme, je možné ďalej použiť na jeden či viac z nasledujúcich účelov:
• Personalizácia vašej skúsenosti (informácie nám pomôžu lepšie reagovať na vaše individuálne potreby);
• Zlepšenie nášho webu (snažíme sa stále vylepšovať ponuku na našich stránkach na základe informácií a spätnej väzby, ktorú získame od svojich zákazníkov);
• Vybudovanie primárneho kanálu pre komunikáciu s vami;
• Zasielanie periodických e-mailov (s príležitostnou zásielkou noviniek (ak ste súhlasili), aktualít, informácií o produktoch, prevádzkových oznámení a pod.)

POUŽITIE COOKIES

Informácie o tom, ako používame cookies, nájdete v našich Zásadách použitia súborov typu cookie.

ZABEZPEČENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súkromnú povahu údajov a osobne identifikovateľných informácií, ktoré nám odovzdávate pri používaní nášho Webu, nám pomáhajú chrániť fyzické, technické aj administratívne prostriedky. Bezpečnostné technológie, ktoré používame, neustále aktualizujeme a testujeme. Prístup k vašim osobným údajom obmedzujeme na tých zamestnancov, ktorí tieto informácie potrebujú poznať na to, aby vám mohli ponúknuť výhodné benefity či služby. Svojich zamestnancov taktiež školíme, aby si boli vedomí vysoko dôvernej povahy vašich údajov aj požiadavky na ďalšie zachovanie ich dôvernosti a na ich zabezpečenie. Zaväzujeme sa prijať náležité disciplinárne opatrenia, ktoré pomôžu zaistiť dodržiavanie dôvernosti informácií zo strany našich zamestnancov.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ak si budete priať potvrdenie o tom, že spracúvame vaše osobné údaje, alebo budete chcieť získať prístup k osobným údajom, ktoré o vás môžeme mať zhromaždené, kontaktuje nás, prosím, na adrese [email protected].

Môžete si tiež vyžiadať informácie, ktoré sa týkajú: účelu spracovania; kategórií príslušných osobných údajov; kto ďalší okrem nás mohol od nás tieto údaje získať; aký bol zdroj týchto informácií (ak nepochádzajú priamo od vás); ako dlho budú tieto údaje uchovávané. Máte právo na zmenu (opravu) záznamu vašich osobných údajov u nás, ak nie sú správne. Môže si u nás vyžiadať vymazanie údajov alebo ich vyradenie zo spracúvania, ledaže sa uplatnia určité výnimky. Môžete tiež požiadať, aby sme sa naďalej zdržali použitia vašich údajov na účely priameho marketingu. Ak máte nejaké pripomienky k spôsobu, ktorým spracúvame vaše osobné údaje, máte v rade krajín právo podať sťažnosť na príslušnom úrade na ochranu osobných údajov. Ak to bude technicky možné, poskytneme – na vašu žiadosť – vaše osobné údaje vám alebo priamo inému prevádzkovateľovi.

Primeraný prístup k vašim osobným údajom bude umožnený zdarma na žiadosť podanú na adrese [email protected]. Ak nebude možné údaje sprístupniť v primeranej lehote, oznámime vám dátum, kedy budú informácie poskytnuté. Ak bude prístup z nejakého dôvodu zamietnutý, podáme vysvetlenie, prečo k zamietnutiu prístupu došlo.

OHLASOVANIE PRÍPADOV PORUŠENIA ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade, že dôjde k zneužitiu vašich údajov, budeme vás aj dozorný úrad informovať do 72 hodín e‑mailom s uvedením informácie o rozsahu porušenia, ktorých údajov sa týka, aký je dopad na poskytovanie služby a aký máme akčný plán opatrení na zabezpečenie týchto údajov a minimalizáciu všetkých možných negatívnych dopadov na dotknuté osoby.
Budeme vás informovať, ak:

• sme zaviedli náležité technické a organizačné ochranné opatrenia (napr. šifrovanie) a tieto opatrenia boli použité pri osobných údajoch dotknutých porušením zabezpečenia osobných údajov, najmä také, ktoré robia tieto údaje nezrozumiteľnými pre kohokoľvek, kto nie je oprávnený k nim mať prístup;
• sme prijali následné opatrenia, ktoré zaistia, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb sa už pravdepodobne neprejavia;
• by to vyžadovalo neprimerané úsilie (v takom prípade vás budeme informovať rovnako účinným spôsobom pomocou verejného oznámenia alebo podobného opatrenia).

„Porušením zabezpečenia osobných údajov“ sa rozumie porušenie zabezpečenia, ktoré vedie k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, zmene alebo neoprávnenému poskytnutiu alebo sprístupneniu prenášaných, uložených alebo inak spracúvaných osobných údajov v súvislosti s poskytovaním Služby.

ZMENY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY SÚKROMIA

Ak sa rozhodneme zmeniť svoje Zásady ochrany súkromia, budeme tieto zmeny ohlasovať na týchto stránkach alebo upravíme dátum ostatnej zmeny týchto Zásad ochrany súkromia, uvedený nižšie.
Tieto Zásady ochrany súkromia boli naposledy upravené dňa 25. mája 2018.