Garantijos sąlygos

GARANTIJOS SĄLYGOS

Kiekvienam gaminiui nuo tos dienos, kai jį įsigyja galutinis naudotojas, taikoma 24 mėnesių garantija. Garantija ribojama toliau nurodytomis sąlygomis. Garantija galioja tik prekėms, kurios įprastai naudojamos buityje. Prašymą dėl taisymo galima pateikti prekybos atstovo parduotuvėje, iš kurios gaminys pirktas, arba toliau nurodytose įgaliotose remonto įmonėse. Atsiradus gedimui galutinis naudotojas prašymą turi pateikti tuoj pat, tačiau ne vėliau kaip iki garantijos laikotarpio pabaigos. Galutinis naudotojas turi padėti išsiaiškinti gedimą, dėl kurio teikiamas prašymas. Gaminiai priimami tik švarūs (pagal higienos standartus) ir neišardyti. Jei garantinis prašymas pripažįstamas galiojančiu, garantijos laikotarpis pratęsiamas tiek laiko, kiek praėjo nuo garantinio prašymo pateikimo iki gaminio perdavimo galutiniam naudotojui arba iki dienos, kurią galutinis naudotojas gaminį turėjo atsiimti. Gaminys pagal šią garantiją bus taisomas tik tuo atveju, jei galutinis naudotojas su prašymu pateiks tinkamus toliau nurodytus dokumentus: pirkimo kvitą, garantijos liudijimą, sumontavimo pažymą.

Ši garantija netaikoma, jei galioja bent viena iš toliau nurodytų sąlygų:

 • Gaminys dėl defektų parduotas sumažinta kaina.
 • Gaminys nusidėvėjęs arba sugedęs dėl įprastinio naudojimo.
 • Gaminys sugadinamas jį neprofesionaliai arba netinkamai montuojant, naudojamas pažeidžiant naudojimo instrukciją, naudojamas pažeidžiant teisės aktus ir įprastinę naudojimo praktiką arba naudojamas ne tam tikslui, kuriam buvo sukurtas.
 • Gaminys nebuvo prižiūrimas arba sugedo dėl netinkamos priežiūros.
 • Gaminys sugedo nuo purvo ar įvykus neįveikiamų aplinkybių įvykiui (gaivalinei nelaimei, gaisrui, potvyniui ir pan.).
 • Gaminys sugedo dėl prastos kokybės signalo, elektromagnetinių trukdžių ar pan.
 • Gaminys nukentėjo fiziškai (pvz., nulaužtas mygtukas, gaminys nukrito ir pan.).
 • Gaminys sugedo panaudojus netinkamą terpę, užpildus, eksploatacines medžiagas (maitinimo elementus) arba dėl to, kad buvo naudojamas netinkamomis sąlygomis (pvz., aukšta temperatūra, didelis drėgnis, vibracija ir pan.).
 • Gaminys sugadintas jį taisant, modifikuojant ar kitais netinkamais neįgalioto asmens veiksmais.
 • Galutinis naudotojas neįrodė turįs teisę teikti garantinį prašymą (nepatvirtino įsigijimo datos ir vietos).
 • Duomenys pateiktuose dokumentuose skiriasi nuo duomenų, nurodytų ant gaminio.
 • Tais atvejais, kai pagal pateiktus dokumentus neįmanoma atpažinti gaminio (pvz., apgadintas serijos numeris arba garantinio liudijimo antspaudas).

ŠALINIMAS

INSTRUKCIJOS IR INFORMACIJA DĖL PANAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ ŠALINIMO
Pakavimo medžiagas išmeskite viešojoje atliekų surinkimo aikštelėje.
NAUDOTŲ ELEKTROS IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS
Ant gaminio, jo priedo ar pakuotės atvaizduotas simbolis reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Šį gaminį nuneškite į tinkamą perdirbamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo aikštelę. Be to, kai kuriose Europos Sąjungos arba jai nepriklausančiose valstybėse gaminius galima grąžinti vietiniams mažmenininkams, jei iš jų perkamas atitinkamas naujas gaminys.
Tinkamai atiduodami šį gaminį utilizuoti padėsite tausoti gamtos išteklius ir neprisidėsite prie neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti netinkamai likviduojamos atliekos. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinėse institucijose arba artimiausiame atliekų surinkimo centre. Už netinkamą šios rūšies atliekų šalinimą gali būti baudžiama pagal šalyje galiojančius reglamentus.Informacija Europos Sąjungos verslo subjektams. Jei reikia pašalinti elektros arba elektroninį įtaisą, informacijos teiraukitės pardavėjo arba tiekėjo, iš kurio įsigijote prekę. Šalinimas Europos Sąjungai nepriklausančiose valstybėse. Jei reikia pašalinti elektros arba elektroninį įtaisą, informacijos apie tinkamą šalinimo metodą teiraukitės vietiniuose valdžios skyriuose arba pardavėjo, iš kurio įsigijote prekę. Šis prietaisas atitinka ES taisykles ir reglamentus dėl elektromagnetinio suderinamumo ir saugos nuo elektros. Mes pasiliekame teisę neįspėję keisti tekstą, dizainą ir techninius duomenis.