Uslovi garancije

GARANTNI USLOVI

Za svaki proizvod vredi garantni rok od 24 meseca od datuma prodaje krajnjem korisniku. Garancija je ograničena sledećim uslovima. Garancija vredi samo za robu koja se koristi za uobičajenu domaću upotrebu. Zahtev za garanciju može se podneti u prodavnici distributera u kojoj je proizvod kupljen ili u dole navedenim ovlašćenim servisima. Krajnji korisnik je dužan da podnese zahtev za garanciju odmah nakon pojave kvara, ali samo pre isteka garantnog roka. Krajnji korisnik je dužan da sarađuje u postupku utvrđivanja nedostataka koji su temelj zahteva za garanciju. Prihvataju se samo potpuni i čisti proizvodi (prema higijenskim standardima). U slučaju utemeljenog zahteva za garanciju, garancija će se produžiti za razdoblje jednako proteklom vremenu od datuma podnošenja zahteva do datuma predaje proizvoda krajnjem korisniku ili datuma na koji ga je krajnji korisnik dužan preuzeti. Kako bi na temelju ove garancije ostvario svoje garantno pravo, krajnji korisnik je dužan da dokumentuje svoj zahtev propisno ispunjenim dokumentima: računom, garantnim listom, potvrdom o ugradnji.

Ova garancija je posebno nevažeća ako je bilo šta od dole navedenog istinito:

 • Proizvod je bio na rasprodaji zbog svojih nedostataka.
 • Proizvod je istrošen ili oštećen uobičajenom upotrebom.
 • Proizvod je oštećen neprofesionalnom ili nepravilnom ugradnjom, koristio se suprotno važećem priručniku za upotrebu, protivno zakonskoj regulativi i uobičajenom postupku upotrebe ili se koristio u svrhu drugačiju od njegove namenjene svrhe.
 • Proizvod nije bio brižno čuvan ili je oštećenje nastalo usled nedovoljnog održavanja.
 • Proizvod je oštećen prljavštinom, nezgodom prouzrokovanom delovanjem više sile (prirodne katastrofe, požara, poplave itd.).
 • Proizvod je oštećen zbog lošeg kvaliteta signala, elektromagnetskog polja, itd.
 • Proizvod je mehanički oštećen (npr. slomljen taster, pad…).
 • Štete prouzrokovane upotrebom neodgovarajućih medija, nadeva, potrošnih materijala (baterija) ili neodgovarajućim radnim uslovima (npr. visokim temperaturama ili vlagom, potresima…).
 • Proizvod je oštećen popravkom, izmenom ili drugim nedopuštenim intervencijama neovlašćene osobe.
 • Krajnji korisnik nije dokazao svoje pravo na garanciju (vreme i mesto kupovine).
 • Podaci na prikazanim dokumentima razlikuju se od podataka na proizvodima.
 • Slučajevi u kojima se reklamirani proizvod ne može identifikovati u skladu s prikazanim dokumentima (na primer, oštećen je serijski broj ili garantni pečat).

ODLAGANJE

UPUTSTVA I INFORMACIJE O ODLAGANJU ISKORŠĆENOG AMBALAŽNOG MATERIJALA
Ambalažni materijal odložite na javno odlagalište otpada.
ODLAGANJE UPOTREBLJIVANIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA
Značenje oznake na proizvodu, njegovom priboru ili ambalaži je da se taj proizvod ne tretira kao komunalni (kućni) otpad. Molimo, odložite ovaj proizvod na odgovarajućem sabirnom mestu za recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Alternativno, u nekim državama Evropske unije ili drugim evropskim državama, svoje proizvode možete vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupovine novog ekvivalentnog proizvoda.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomoći će da se uštede dragoceni prirodni resursi i pomoći u sprečavanju potencijalnih negativnih uticaja na okolinu i zdravlje ljudi koje bi nepravilno zbrinjavanje otpada moglo prouzrokovati. Detaljnije informacije zatražite od lokalne samouprave ili najbližeg centra za sakupljanje otpada. Nepropisno odlaganje otpada ove vrste može prema nacionalnim propisima biti novčano kažnjivo.