PODMIENKY POUŽITIA

1. PREAMBULA

Pred pristúpením na tento Web si, prosím, pozorne prečítajte tieto Podmienky použitia, ktoré popisujú všeobecné zmluvné podmienky použitia tohto Webu.

2. AKCEPTÁCIA PODMIENOK POUŽITIA

Pristúpením na tento Web alebo jeho použitím potvrdzujete, že akceptujete tieto Podmienky použitia aj všetky podmienky, ktoré v nich sú zahrnuté alebo na ktoré sa odkazuje.
Ak celkovo alebo sčasti nesúhlasíte s povinnosťami alebo podmienkami zakotvenými v týchto Podmienkach použitia, zdržte sa, prosím, použitia tohto Webu.

3. ZMENY WEBU A PODMIENOK POUŽITIA

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť všetok obsah Webu či týchto Podmienok použitia alebo ich ľubovoľnej časti. Trvale informovaní o podmienkach, ktoré pre vás platia, budete iba v prípade, že budete čítať a pravidelne kontrolovať Podmienky použitia aj všetky podmienky, na ktoré sa odkazuje.
Použitie tohto Webu po zmene týchto Podmienok použitia alebo tohto Webu sa považuje za akceptáciu uvedených zmien.

4. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Výslovne uznávate, že máme výlučné vlastníctvo k všetkým súčastiam Webu, o. i. vrátane textu, fotografií, ilustrácií, videa, audia, dizajnu, vzhľadu, štruktúry, konceptov, obchodných značiek, log, technických a grafických riešení, databáz, softvéru, zdrojového kódu dostupného na Webe či Webom prechádzajúcim.
Všetky reprodukcie, prezentácie, adaptácie, modifikácie, publikácie, prenosy, úpravy, začlenenia do iného webu, komerčné použitie a celkové alebo čiastočne nové využitie Webu alebo jeho ľubovoľného prvku ľubovoľným spôsobom na ľubovoľnom nosiči sú zakázané.
Všetko neoprávnené použitie Webu alebo jeho častí a informácií na ňom uverejnených zakladá zodpovednosť používateľa a považuje sa za delikt stíhateľný podľa zákona.
Ten istý zákaz platí pre databázy, ktoré môžu prípadne byť súčasťou Webu, ktoré ako také sú chránené, a všetky reprodukcie alebo stiahnutia zakladajú zodpovednosť používateľa.
Tento článok nie je možné považovať za obmedzenie ľubovoľného iného možného právneho postupu voči osobe zodpovednej za neoprávnené použitie tohto Webu alebo jeho obsahu.

5. ZODPOVEDNOSŤ A PRÍSTUP K WEBU

Všetky dáta, informácie a publikácie prístupné na Webe alebo tu dostupné na stiahnutie sa poskytujú na neformálne účely a nie je možné ich považovať za vyčerpávajúce. Nebudeme garantovať správnosť, úplnosť ani včasnosť informácií dostupných na Webe. Informácie na tomto Webe môžu vykazovať technické nezrovnalosti či typografické chyby. Tieto informácie môžu byť pravidelne modifikované a zmeny budú zahrnuté do nových verzií.
Nemôžeme zaručiť, že Web nebude obsahovať chyby či technické nedostatky alebo že tieto ťažkosti budú opravené, ani nemôžeme zaručiť, že Web bude funkčný bez prerušenia či zlyhania alebo že bude kompatibilný s ľubovoľným typom zariadení.
Potvrdzujete, že máte dostatočné schopnosti a možnosti aj znalosti potrebné na použitie Webe. Ďalej potvrdzujete, že pri návšteve Webu plne zodpovedáte za zachovanie a zabezpečenie svojich dát, hardvéru a softvéru. Naša ani žiadna zo spoločností pridružených k spoločnosti K + B Progres nezodpovedá ani nebude zodpovedať za priame či nepriame škody v dôsledku použitia Webu alebo iného prvku prítomného na serveroch poskytujúcich prevádzku Webu.
Vyhradzujeme si právo zmeniť, ukončiť, pozastaviť alebo prerušiť, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia, z ľubovoľného dôvodu a plne podľa nášho uváženia, prístup k Webu ako celku alebo k jeho časti, o. i. vrátane obsahu, funkčnosti alebo času dostupnosti. Pri prípadnej nedostupnosti nášho Webu sa v žiadnom prípade nie je možné domáhať našej zodpovednosti. Ak chcete k Webu oznámiť komentár alebo návrh, obráťte sa, prosím, na jeho správcu na adrese https://ecg-electro.eu/contact-us/

6. DÔVERNÉ INFORMÁCIE

Osobné údaje poskytnuté alebo zhromaždené prostredníctvom Webu sa používajú iba v súlade s našimi Zásadami ochrany súkromia a týmito Podmienkam použitia a podliehajú Zásadám ochrany súkromia vyveseným na našich stránkach.

7. ODKAZY NA INÉ WEBY

Tento Web ponúka prístup na iné weby pomocou odkazov. My však nie sme manažérmi týchto stránok a nedokážeme ovplyvniť ich obsah. Preto nás nemožno brať na zodpovednosť za obsah týchto stránok ani za ľubovoľné zhromaždenie, prenos osobných údajov, inštaláciu cookies či iné obdobné procesy.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie zhromaždené na Webe sú predmetom ďalšieho spracovania.
Každá osoba, ktorej údaje sú na Webe zhromažďované a spracúvané, má právo prístupu, opravy a výmazu ľubovoľného osobného údaja, a každý má ďalej právo vzniesť námietku proti spracovaniu jeho údajov týkajúceho jeho/jej vlastnej osoby. Asistenciu k výkonu týchto práv získate e-mailom na adrese: [email protected]