Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI

Każdy produkt jest objęty gwarancją przez okres 24 miesięcy od daty zakupu przez użytkownika końcowego. Gwarancja ograniczona jest do następujących warunków. Gwarancja dotyczy tylko towarów używanych do zwykłego użytku domowego. Roszczenie dotyczące świadczenia usługi może być zastosowane w sklepie sprzedawcy, w którym produkt został zakupiony lub w niżej wymienionych autoryzowanych punktach serwisowych. Użytkownik końcowy jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego po wystąpieniu usterki, jednakże przed upływem okresu gwarancyjnego. Użytkownik końcowy jest zobowiązany do współpracy przy potwierdzaniu zgłoszonych wad. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) zostaną przyjęte. W razie uzasadnionego roszczenia gwarancyjnego okres gwarancji zostanie przedłużony o okres od daty zgłoszenia reklamacji do dnia odbioru produktu przez użytkownika końcowego lub do daty, w której użytkownik końcowy ma obowiązek odebrania produktu. Aby skorzystać ze świadczenia gwarancyjnego, użytkownik końcowy jest zobowiązany do poświadczenia swojego roszczenia za pomocą należycie wypełnionych dokumentów: paragonu, certyfikatu gwarancyjnego, certyfikatu instalacji.

Niniejsza gwarancja jest nieważna, jeżeli ma zastosowanie dowolny z następujących warunków:

 • Produkt został przeznaczony do sprzedaży ze względu na jego wadę.
 • Produkt jest zużyty lub uszkodzony pod wpływem naturalnego użytkowania.
 • Produkt został uszkodzony przez nieprofesjonalną lub niewłaściwą instalację, użytkowany w sposób niezgodny z obowiązującą instrukcją obsługi, użytkowany w sposób niezgodny z prawem lub typowym użytkowaniem lub użytkowany w innym celu niż ten, dla którego został zaprojektowany.
 • Produkt był zaniedbany lub uszkodzony przez niewystarczającą konserwację.
 • Produkt został uszkodzony przez brud, wypadek, siłę wyższą (klęska żywiołowa, pożar, powódź, …).
 • Produkt został uszkodzony przez niską dwoistość sygnału, zakłócenia pola elektromagnetycznego itp.
 • Produkt został mechanicznie uszkodzony (np. uszkodzony przycisk, upadek…).
 • Uszkodzenia spowodowane przez nieodpowiedni nośnik, materiał wypełniający, materiały eksploatacyjne (baterie) lub nieodpowiednie warunki pracy (np. wysoka temperatura, wysoka wilgotność, trzęsienia ziemi,…).
 • Produkt został uszkodzony w wyniku naprawy, modyfikacji lub innego nieudanego działania przez osobę nieupoważnioną.
 • Użytkownik końcowy nie udowodnił w wystarczający sposób prawa do świadczenia gwarancyjnego (czas i miejsce zakupu).
 • Dane dotyczące prezentowanych dokumentów różnią się od danych na produktach.
 • Przypadki, w których nie można zidentyfikować zgłoszonego produktu zgodnie z przedstawionymi dokumentami (np. uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej).

UTYLIZACJA

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH
Materiał opakowaniowy należy zutylizować w miejscu składowania odpadów komunalnych.
UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Symbol na produkcie, akcesoriach i opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad domowy. Produkt należy zutylizować w odpowiednim punkcie zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. W niektórych państwach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zwrócić zużyty produkt u lokalnego sprzedawcy przy zakupie nowego produktu.
Właściwy sposób utylizacji niniejszego produktu pozwala na zachowanie cennych zasobów naturalnych do wykorzystania w przyszłości i zmniejszenie negatywnego wpływu na ludzkie zdrowie wskutek niewłaściwej utylizacji odpadów elektrycznych. Więcej informacji można uzyskać od odpowiedniego urzędu lub w najbliższym punkcie zbiórki. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów narażasz się na ryzyko kar zgodnie z krajowymi przepisami.
Dla podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej
W celu utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych należy uzyskać wszystkie potrzebne informacje od sprzedawcy lub dostawcy.
Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego w krajach spoza Unii Europejskiej.
Aby zlikwidować ten produkt, należy uzyskać potrzebne informacje o prawidłowej utylizacji od odpowiednich urzędów lub od sprzedawcy.
Niniejsze urządzenie spełnia normy i przepisy UE dotyczące bezpieczeństwa elektromagnetycznego i elektrycznego.
Zmiany tekstu, wyglądu oraz specyfikacji technicznych mogą pojawić się bez uprzedzenia – zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia tych zmian.