Uslovi garancije

JAMSTVENI UVJETI

Za svaki proizvod vrijedi jamstveni rok od 24 mjeseca od datuma prodaje krajnjem korisniku. Jamstvo je ograničeno sljedećim uvjetima. Jamstvo vrijedi samo za robu koja se koristi za uobičajenu domaću uporabu. Jamstveni zahtjev može se podnijeti u prodavaonici distributera u kojoj je proizvod kupljen ili u niže navedenim ovlaštenim servisima. Krajnji je korisnik dužan podnijeti jamstveni zahtjev odmah po pojavi kvara, ali samo prije isteka jamstvenog roka. Krajnji korisnik dužan je surađivati u postupku utvrđivanja nedostataka koji su temelj jamstvenog zahtjeva. Prihvaćaju se samo potpuni i čisti proizvodi (prema higijenskim standardima). U slučaju utemeljenog jamstvenog zahtjeva, jamstvo će se produljiti za razdoblje jednako proteku vremena od datuma podnošenja zahtjeva do datuma predaje proizvoda krajnjem korisniku, ili datuma na koji ga je krajnji korisnik dužan preuzeti. Kako bi na temelju ovog jamstva ishodio servis, krajnji korisnik je dužan dokumentirati svoj zahtjev propisno ispunjenim dokumentima: računom, jamstvenim listom, potvrdom o ugradnji.

Ovo jamstvo je osobito nevažeće ako ne vrijedi bilo što od niže navedenog:

 • Proizvod je bio na rasprodaji zbog svojih nedostataka.
 • Proizvod je istrošen ili oštećen uobičajenom uporabom.
 • Proizvod je oštećen neprofesionalnom ili nepravilnom ugradnjom, koristio se suprotno važećem priručniku za uporabu, protivno zakonskoj regulativi i uobičajenom postupku uporabe ili se koristio u svrhu drukčiju od njegove namijenjene svrhe.
 • Proizvod nije bio brižno čuvan ili je oštećenje nastalo uslijed nedovoljnog održavanja.
 • Proizvod je oštećen prljavštinom, nezgodom uzrokovanom djelovanjem više sile (prirodne katastrofe, požara, poplave itd.).
 • Proizvod je oštećen zbog loše kvalitete signala, elektromagnetskog polja, itd.
 • Proizvod je mehanički oštećen (npr. slomljena tipka, pad,…).
 • Štete uzrokovane uporabom neodgovarajućih medija, nadjeva, potrošnih materijala (baterija) ili neodgovarajućim radnim uvjetima (npr. visokim temperaturama ili vlagom, potresima,…).
 • Proizvod je oštećen popravkom, izmjenom ili drugim nedopuštenim intervencijama neovlaštene osobe.
 • Krajnji korisnik nije dokazao svoje pravo na jamstvo (vrijeme i mjesto kupnje).
 • Podaci na predočenim dokumentima razlikuju se od podataka na proizvodima.
 • Slučajevi u kojima se reklamirani proizvod ne može identificirati u skladu s predočenim dokumentima (primjerice, oštećen je serijski broj ili jamstveni pečat).

ODLAGANJE

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU ISKORŠTENOG AMBALAŽNOG MATERIJALA
Ambalažni materijal odložite na javno odlagalište otpada.
ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA
Značenje oznake na proizvodu, njegovom priboru ili ambalaži označava da se taj proizvod ne tretira kao komunalni (kućni) otpad. Molimo, odložite ovaj proizvod na odgovarajućem sabirnom mjestu za recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Alternativno, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim državama, svoje proizvode možete vratiti lokalnom trgovcu pri kupnji novog odgovarajućeg proizvoda.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomoći će uštedjeti vrijedne prirodne resurse i pomoći u sprečavanju potencijalnih negativnih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi koje bi nepravilno zbrinjavanje otpada moglo prouzročiti. Podrobnije informacije zatražite od lokalne samouprave ili najbližeg centra za sakupljanje otpada. Nepropisno odlaganje otpada ove vrste može, prema nacionalnim propisima, biti novčano kažnjivo.
Za poslovne subjekte u Europskoj uniji:
Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od svog prodavatelja ili dobavljača. Zbrinjavanje u zemljama izvan Europske unije.
Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o točnom načinu odlaganja od odgovarajuće službe lokalnih vlasti ili prodavatelja.
Ovaj aparat udovoljava pravilima i propisima EU koji se odnose na elektromagnetsku i električnu sigurnost.
Promjene u tekstu, konstrukciji i tehničkim karakteristikama mogu biti učinjene bez prethodne obavijesti, i zadržavamo pravo izmjene.