Garancijski pogoji

GARANCIJSKI POGOJI

Vsak izdelek ima garancijsko dobo 24 mesecev od dneva nakupa končnega uporabnika. Garancija je omejena na naslednje pogoje. Garancija velja samo za blago, ki se uporablja za domačo uporabo. Servisni zahtevek se lahko uveljavlja v trgovini zastopnika, kjer je bil izdelek kupljen ali v spodaj navedenih pooblaščenih servisnih trgovinah. Končni uporabnik je dolžan uveljaviti zahtevek nemudoma ob nastanku okvare, a le do izteka garancijske dobe. Končni uporabnik je dolžan sodelovati glede potrditve okvar, za katere se vlaga zahtevek. Sprejeti bodo le kompletni in čisti izdelki (glede na higienske standarde). V primeru upravičenega garancijskega zahtevka se garancijska doba podaljša za obdobje od dneva vložitve zahtevka do dneva prevzema izdelka s strani končnega uporabnika ali do datuma, do katerega je končni uporabnik dolžan prevzeti izdelek. Za pridobitev upravičenosti do servisa v okviru te garancije je končni uporabnik dolžan potrditi svoj zahtevek za naslednjimi popolnimi dokumenti: račun, garancijski list, namestitveni certifikat.

Garancija je neveljavna, če velja karkoli od naslednjega:

 • Izdelek je bil prodan na razprodaji zaradi svojih napak.
 • Izdelek je obrabljen ali okvarjen zaradi splošne uporabe.
 • Izdelek je bil okvarjen zaradi neprofesionalne ali napačne namestitve, uporabljen v nasprotju z veljavnimi navodili za uporabo, uporabljen v nasprotju s pravnimi določbami glede splošne uporabe ali uporabljen v namene, ki so različni od namena, za katerega je izdelek bil zasnovan.
 • Za izdelek se ni primerno skrbelo ali je okvara nastala zaradi neprimernega vzdrževanja.
 • Izdelek je bil okvarjen zaradi umazanije, nesreče ali višje sile (naravna katastrofa, požar, poplave, …).
 • Izdelek je bil okvarjen zaradi nizke dvojnosti signala, interference elektromagnetnega polja itd.
 • Izdelek je bil mehansko okvarjen (npr. zlomljen gumb, padec).
 • Okvara, ki je posledica uporabe nepravilnega medija, polnila, potrošnega materiala (baterije), ali neprimernih pogojev za delovanje (npr. visoke temperature, visoka vlažnost, potresi,…).
 • Izdelek je bil okvarjen zaradi popravila, prilagoditve ali drugega popravnega ukrepa s strani nepooblaščene osebe.
 • Končni uporabnik ni ustrezno dokazal upravičenosti do uveljavitve garancijskega zahtevka (čas in mesto nakupa).
 • Podatki na predloženi dokumentaciji se razlikujejo od podatkov na izdelkih.
 • Primeri, kadar izdelka, ki je predmet zahtevka, ni mogoče identificirati glede na predloženo dokumentacijo (npr. serijska številka ali garancijska oznaka sta bili poškodovani).

ODSTRANITEV

NAVODILA IN INFORMACIJE GLEDE ODSTRANITVE UPORABLJENIH EMBALAŽNIH MATERIALOV
Embalažni material odstranite na javnem odlagališču odpadkov.
ODSTRANITEV IZRABLJENIH ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV
Pomen simbola na izdelku, njegovih pripomočkih ali embalaži nakazuje, da se z izdelkom ne sme ravnati kot z gospodinjskim odpadkom. Prosimo, da ta izdelek odstranite na primernem zbirnem mestu za recikliranje električnih in elektronskih odpadkov. Izjemoma lahko v nekaterih državah Evropske unije ali drugih evropskih državah izdelek vrnete vašemu lokalnemu prodajalcu pri nakupu enakovrednega novega izdelka.
Pravilna odstranitev tega izdelka bo pripomogla k ohranitvi pomembnih naravnih virov in pomagala pri preprečevanju potencialnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi, do katerih lahko pride zaradi nepravilnega utekočinjenja odpadkov. Za podrobnosti kontaktirajte vaše lokalne oblasti ali najbližji zbirni center za odpadke. Nepravilna odstranitev tega tipa odpadkov je lahko podvržena sankcioniranju s strani pristojnih oseb.
Za pravne osebe v Evropski uniji: če želite odstraniti električno ali elektronsko napravo, zahtevajte potrebne informacije pri vašem prodajalcu ali dobavitelju. Odstranitev v državah izven Evropske unije.
Če želite odstraniti ta izdelek, zahtevajte potrebne informacije glede pravilne metode odstranjevanja pri lokalni pristojni službi ali pri vašem prodajalcu.
Ta naprava je skladna z EU zakonodajo in predpisi glede elektromagnetne in električne varnosti.
Do sprememb besedila, oblike in tehničnih specifikacij lahko pride brez predhodnega obvestila in pridržujemo si pravico do izvedbe takšnih sprememb.