Garanciális feltételek

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

A végfelhasználó általi vásárlás napjától számított 24 hónapig valamennyi termékünkre garanciát vállalunk. A garanciára a következő feltételek vonatkoznak. A garancia kizárólag a szokásos háztartási célokra felhasznált árucikkekre terjed ki. A garancia a terméket értékesítő forgalmazónál, vagy az alábbiakban ismertetett hivatalos szervizműhelyekben érvényesíthető. A végfelhasználó közvetlenül a hiba észlelését követően köteles bejelentenie garanciális igényét, legfeljebb azonban a garanciális időszak lejártáig nyílik arra lehetősége. A bejelentett hiba feltárása és kijavítása érdekében a végfelhasználó köteles együttműködni az érintett szakemberekkel. A garancia kizárólag a hiánytalan és (a vonatkozó higiéniai előírások szerint) tiszta állapotban átadott termékekre vonatkozik. Amennyiben a garanciális igény megalapozott, a garanciális időszak meghosszabbodik az igény előterjesztésétől a termék végfelhasználó általi átvételének napjáig, illetve az erre irányuló kötelezettség teljesítésére megállapított határidő utolsó napjáig terjedő időszakkal. A garanciális szolgáltatások igénybevételéhez a végfelhasználó a következő, pontosan kitöltött dokumentumok bemutatásával köteles alátámasztania garanciális igényét: nyugta, garanciajegy, telepítési tanúsítvány.

Jelen garancia érvényét veszti, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

 • A terméket meglévő hibáiból kifolyólag kedvezményes áron értékesítették.
 • A szokásos jellegű használatból eredően a termék elhasználódott vagy megsérült.
 • Megsérült a termék a szakszerűtlen, illetve helytelen üzembe helyezés következtében, azt a vonatkozó Használati útmutatóval, az irányadó jogszabályi előírásokkal, vagy az általánosan elfogadott eljárásokkal ellentétesen, illetve rendeltetésellenes módon használták.
 • A termék elhanyagolt állapotú, vagy megsérült az elégtelen karbantartás következtében.
 • Szennyeződések, illetve vis maior (természeti katasztrófa, tűz, árvíz stb.) okozta kár érte a terméket.
 • Károsodott a termék az alacsony fokú jelkettőződés, elektromágneses interferencia stb. következtében.
 • Mechanikai jellegű sérülés (például törött kezelőgombok, leejtették a készüléket…) érte a terméket.
 • Alkalmatlan közeg, töltés, fogyóeszköz (elemek), illetve nem megfelelő üzemi körülmények (például magas hőmérséklet vagy páratartalom, rázkódás…) okozta sérülés.
 • Javítás, módosítás, vagy illetéktelen személy által végzett egyéb beavatkozás következtében megrongálódott a termék.
 • A végfelhasználónak nem sikerült kielégítő módon alátámasztania garanciális igényét (például nem igazolta megfelelően a vásárlás dátumát és helyét).
 • A bemutatott dokumentumokban szereplő és a terméken feltüntetett adatok eltérnek egymástól.
 • Nem lehetséges a szóban forgó termék azonosítása a vonatkozó dokumentumok alapján (például megsérült a sorozatszám vagy a garanciapecsét).

ÁRTALMATLANÍTÁS

HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK ÉS TUDNIVALÓK
A csomagolóanyagot az arra kijelölt hulladékgyűjtő telephelyen kell leadni.
LESELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA
A terméken, valamint annak tartozékain, illetve csomagolásán feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a készülék a szokásos háztartási hulladékoktól elkülönítve kezelendő. Kérjük, hogy a terméket a leselejtezett elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása céljából kijelölt, helyi hulladékgyűjtő telephelyen adja le. Az Európai Unió bizonyos tagállamaiban, vagy más európai országokban a termék új, azzal egyenértékű készülék vásárlásakor a helyi forgalmazónál is leadható.
A termék szakszerű ártalmatlanításával Ön is hozzájárulhat az értékes természeti erőforrások megóvásához, valamint a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt, a hulladékok szakszerűtlen ártalmatlanítása okozta esetleges káros hatások megelőzéséhez. További információkért forduljon a helyi önkormányzat illetékes osztályához, vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő telephelyhez. A szóban forgó hulladékok szakszerűtlen ártalmatlanítása a helyi szabályozás alapján adott esetben bírság kiszabását is maga után vonhatja.
Ártalmatlanítás az Európai Unióban működő vállalkozások esetén: az elektromos, illetve elektronikus készülékek szakszerű ártalmatlanítására vonatkozó információkért forduljon a forgalmazóhoz, illetve a beszállítóhoz.
Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban: a termék szakszerű ártalmatlanítására vonatkozó információkért forduljon a helyi önkormányzat illetékes osztályához, illetve a forgalmazóhoz.
Jelen készülék megfelel az Európai Unió elektromágneses és elektromos biztonságra vonatkozó rendelkezéseinek.
Fenntartjuk a szövegek, a kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli módosításának a jogát.