ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

K+B Progres a.s (“we”, “us”, “our”, etc.) vlasnik je vlasnik veb-stranice ecg-electro.eu („veb-stranica”). Izradili smo ovu izjavu o pravilima zaštite ličnih podataka kako bismo pokazali našu odlučnost da štitimo lične podatke i informisali fizičke osobe o načinima na koje prikupljamo i obrađujemo lične podatke za potrebe ove veb-stranice.
Pažljivo pročitajte ova pravila zaštite ličnih podataka da biste saznali kako prikupljamo, obrađujemo i štitimo vaše lične podatke i na drugi način rukujemo njima.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Vlasnik i izvršitelj obrade veb-stranice ecg-electro.eu je K + B Progres, a.s., sa sedištem na adresi U Expertu 91, 250 69 Klíčany, identifikaciona oznaka trgovačkog društva: 61860123, što je u skladu sa zakonom broj 121/2000 zbirke zakona, zakona o autorskom pravu, ima pravo uživanja vlasničkih prava na tim veb-stranicama (u nastavku označen kao izvršitelj „operater“).
Kontakt-informacije administratora su sledeće:
Adresa za dostavu pošte: K+B Progres,a.s., U Expertu 91, 250 69, Klíčany
Adresa e-pošte: [email protected]

PRIKUPLJANJE PODATAKA

Lični podaci su svi oni podaci koji se odnose na utvrđenu osobu ili fizičku osobu koju je moguće utvrditi (ispitanik). Utvrđeno fizička osoba je ona koja može biti utvrđena, direktno ili indirektno, posebno putem reference na identifikacioni podatak kao što je ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikacija ili jedan ili više faktora koji su specifični za fizičke, fiziološke, genetske, mentalne, ekonomske, kulturne ili socijalne identitete te fizičke osobe.
Ne prikupljamo lične podatke o pojedincima osim kada određeni pojedinci izričito pruže te informacije na dobrovoljnoj osnovi. Vaše informacije prikupljamo kada ispunjavate obrazac za kontakt, ili se prijavljujete za dostavu biltena.
Korisnici bi takođe trebalo da budu svesni da ćemo možda prikupljati nelične podatke i informacije putem standardnog rada naših internet servera ili upotrebe kolačića. za više informacija o našem korišćenju kolačića.
Primeri informacija koje prikupljamo o vašem korišćenju između ostalog sadrže: najvažnije pregledane i posećene stranice i linkove na našoj veb-stranici, broj ispunjavanja obrazaca, vreme provedeno na stranicama, glavne ključne reči upotrebljene izvan stranica koje su kupce dovele na naše veb-stranice, vaša adresa internet protokola (IP), informacije prikupljene putem kolačića, informacije o događajima uređaja kao što su aktivnosti sistema, hardverske postavke, vrsta pregledača i tako dalje.

OBRADA PODATAKA

Sve informacije koje od vas prikupimo mogu se upotrebljavati za jednu ili više sledećih svrha:
Kako bismo vama lično prilagodili vaš doživljaj (informacije će nam pomoći da bolje odgovorimo na vaše individualne potrebe);
Kako bismo poboljšali našu veb-stranicu (neprestano nastojimo da poboljšamo ponudu naših veb-stranica na osnovu informacija i povratnih informacija koje primimo od naših kupaca);
Kako bismo uspostavili primarni kanal za komunikaciju s vama;
Kako bismo vam povremeno slali e-poštu (za dostavu povremenih novosti (pod uslovom da ih prihvatite), ažuriranja, s tim povezane informacije o uslugama ili proizvodima itd.)

UPOTREBA KOLAČIĆA

Za više informacija o načinu upotrebe kolačića pogledajte našu politiku upotrebe kolačića.

ZAŠTITA VAŠIH INFORMACIJA

Kako bismo unapredili zaštitu sigurnosti podataka i informacija kojima se može utvrditi vaš identitet, a koje prenosite upotrebom ove veb-stranice, imamo stalne mere fizičke, tehničke i administrativne zaštite. Ažuriramo i unapređujemo, ispitujemo našu sigurnosnu tehnologiju neprestano. Pristup vašim ličnim podacima ograničavamo samo na one zaposlene koji moraju raspolagati tim informacijama kako bi vam pružili neko dobro ili uslugu. Dodatno podučavamo naše zaposlene o važnosti poverljivosti podataka i očuvanja zaštite i sigurnosti vaših informacija. Mi smo se opredelili da po potrebi preduzmemo disciplinske mere kako bismo osigurali da naši zaposleni postupaju u skladu sa zahtevima zaštite vaših ličnih podataka.

PRAVA ISPITANIKA

Ako želite da potvrdite da obrađujemo vaše lične podatke, ili želite da pristupite ličnim podacima koje možda o vama posedujemo, molimo da nam se javite na adresu [email protected].

Osim toga, možete zatražiti informacije o svrsi obrade, kategorijama ličnih podataka, ko je sve osim nas možda dobio te podatke od nas, koji je bio izvor informacija (u slučaju da nam ih niste direktno pružili) i koliko dugo će biti pohranjene. Imate pravo na ispravku zapisa vaših ličnih podataka koje vodimo, ako su netačni. Osim pod određenim uslovima, možete tražiti da obrišemo vaše podatke ili da ih prestanemo obrađivati. Takođe možete zatražiti da prestanemo s korišćenjem vaših podataka u svrhe direktnog marketinga. U mnogim zemljama imate pravo da podnesete prigovor kod odgovarajućeg javnog tela za zaštitu podataka ako niste sigurni u ispravnost našeg postupanja s podacima. Kad god je to tehnički izvodljivo, mi ćemo vam na vaš zahtev predati vaše lične podatke ili ih preneti direktno nekom drugom kontroleru.

Pristup vašim ličnim podacima u razumnoj meri omogućićemo vam besplatno nakon što to zatražite na [email protected]. Ako pristup nije moguće omogućiti u razumnom roku, daćemo vam datum kada će informacija biti pružena. Ako vam pristup iz nekog razloga bude odbijen, objasnićemo vam zašto je odbijen.

OBAVEŠTENJE O POVREDI SIGURNOSTI LIČNIH PODATAKA

U slučaju da vaši podaci budu kompromitovani, obavestićemo vas i nadležna nadzorna tela u roku od 72 sata putem e-pošte s informacijama o razmerama povrede, podacima na koje je povreda imala uticaj, svakom uticaju na usluge i našem akcionom planu za mere s ciljem osiguranja podataka i ograničenja bilo kakvog mogućeg negativnog efekta na ispitanike.
Nećemo vas obavestiti u sledećim slučajevima:

uveli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere zaštite (kao što je enkripcija) i te mere su bile primenjene na lične podatke koji su obuhvaćeni povredom sigurnosti ličnih podataka, posebno one mere zaštite koje podatke čine nerazumljivima svakoj osobi koja nije ovlašćena za pristup tim podacima;
preduzeli smo naknadne mere koje su osigurale da vrlo verovatno neće doći do visokog rizika za prava i slobode ispitanika;
to bi uključilo neproporcionalne napore (u tom slučaju ćemo vas obavestiti na jednako efikasan način javnim saopštenjem ili sličnom merom).

Povreda sigurnosti ličnih podataka označava sigurnosnu povredu koja dovodi do slučajnog i protivzakonitog uništenja, gubitka, promene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa ličnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili drugačije obrađeni u vezi s pružanjem usluga.

PROMENE NAŠIH PRAVILA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Ako odlučimo da promenimo ova Pravila zaštite podataka o ličnosti, te ćemo promene oglasiti na ovoj stranici i/ili izmeniti datum izmene koji se navodi u nastavku.
Zadnja izmena ovih Pravila o zaštiti podataka o ličnosti bila je 25. maja 2018.