ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Společnost K + B Progres a.s. („my“, „nás“, „naše“ atd.) je vlastníkem webových stránek ecg-electro.eu („Web“). Tímto prohlášením o ochraně soukromí vyjadřujeme svůj závazek chránit soukromí jednotlivců a informovat je o shromažďování osobních údajů a postupech jejich zpracování pro účely tohoto Webu.
Přečtěte si prosím pečlivě tyto zásady ochrany soukromí, v nichž se dozvíte, jak shromažďujeme, zpracováváme či jinak využíváme vaše osobní údaje.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek ecg-electro.eu je společnost K + B Progres, a.s. se sídlem na adrese U Expertu 91, 250 69 Klíčany, IČ: 61860123, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., Autorským zákonem, oprávněna vykonávat vlastnická práva k těmto webovým stránkám (dále jen jako „Provozovatel“).
Kontaktní údaje administrátora jsou následující:
Doručovací adresa: K+B Progres,a.s., U Expertu 91, 250 69, Klíčany
E-mailová adresa: [email protected]

SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Osobní údaje fyzických osob neshromažďujeme, ledaže nám tyto fyzické osoby výslovně takové informace dobrovolně poskytnou. Vaše údaje shromažďujeme, když vyplníte některý z našich kontaktních formulářů nebo se přihlásíte k odběru zpravodaje.
Uživatelé je třeba také upozornit, že může docházet k automatickému shromažďování jiných než osobních údajů a dat standardním provozem našich internetových serverů nebo za použití tzv. „cookies“. Další informace o tom, jak využíváme cookies.
Příklady informací, které shromažďujeme o vašem způsobu použití našich stránek: nejvíce prohlížené a navštěvované stránky a odkazy na našem webu, počet vyplněných formulářů, doba strávená na stránkách, nejvíce úspěšná klíčová slova mimo naše stránky, která na naše stránky přivádějí zákazníky, adresa vašeho počítače (IP adresa), informace shromažďované pomocí cookies, informace o událostech v zařízení, jako je aktivita systému, nastavení hardwaru, typ prohlížeče atd.

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Veškeré informace, které od vás shromáždíme, mohou být dále použity pro jeden či více z následujících účelů:
• Personalizace vaší zkušenosti (informace nám pomohou lépe reagovat na vaše individuální potřeby);
• Zlepšení našeho webu (snažíme se stále vylepšovat nabídku na našich stránkách na základě informací a zpětné vazby, kterou získáme od svých zákazníků);
• Vybudování primárního kanálu pro komunikaci s vámi;
• Zasílání periodických e-mailů (s příležitostnou zásilkou novinek (pokud jste souhlasili), aktualit, informací o produktech, provozních sdělení apod.)

POUŽITÍ COOKIES

Informace o tom, jak používáme cookies, najdete v našich Zásadách použití souborů typu cookie.

ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soukromou povahu údajů a osobně identifikovatelných informací, které nám předáváte při používání našeho Webu, nám pomáhají chránit fyzické, technické i administrativní prostředky. Bezpečnostní technologie, které používáme, neustále aktualizujeme a testujeme. Přístup k vašim osobním údajům omezujeme na ty zaměstnance, kteří tyto informace potřebují znát k tomu, aby vám mohli nabídnout výhodné benefity či služby. Své zaměstnance také školíme, aby si byli vědomi vysoce důvěrné povahy vašich údajů i požadavku na další zachování jejich důvěrnosti a na jejich zabezpečení. Zavazujeme se přijmout náležitá disciplinární opatření, která pomohou zajistit dodržování důvěrnosti informací ze strany našich zaměstnanců.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Budete-li si přát potvrzení o tom, že zpracováváme vaše osobní údaje, nebo budete chtít získat přístup k osobním údajům, které o vás můžeme mít shromážděny, kontaktuje nás prosím na adrese [email protected].

Můžete si též vyžádat informace, které se týkají: účelu zpracování; kategorií příslušných osobních údajů; kdo další kromě nás mohl od nás tyto údaje získat; jaký byl zdroj těchto informací (jestliže nepocházejí přímo od vás); jak dlouho budou tyto údaje uchovávány. Máte právo na změnu (opravu) záznamu vašich osobních údajů u nás, pokud nejsou správné. Může si u nás vyžádat výmaz údajů nebo jejich vyřazení ze zpracování, ledaže se uplatní určité výjimky. Můžete též požádat, abychom se nadále zdrželi použití vašich údajů pro účely přímého marketingu. Máte-li nějaké připomínky ke způsobu, kterým zpracováváme vaše osobní údaje, máte v řadě zemí právo podat stížnost k příslušnému úřadu na ochranu osobních údajů. Bude-li to technicky možné, předáme – na vaši žádost – vaše osobní údaje vám nebo přímo jinému správci.

Přiměřený přístup k vašim osobním údajům bude umožněn zdarma na žádost podanou na adrese [email protected]. Nebude-li možné údaje zpřístupnit v přiměřené lhůtě, sdělíme vám datum, kdy budou informace poskytnuty. Bude-li přístup z nějakého důvodu zamítnut, podáme vysvětlení, proč k zamítnutí přístupu došlo.

OHLAŠOVÁNÍ PŘÍPADŮ PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že dojde ke zneužití vašich údajů, budeme vás i dozorový úřad informovat do 72 hodin e-mailem s uvedením informace o rozsahu porušení, kterých údajů se týká, jaký je dopad na poskytování služby a jaký máme akční plán opatření k zabezpečení těchto údajů a minimalizaci všech možných negativních dopadů na subjekty údajů.
Budeme vás informovat, pokud:

• jsme zavedli náležitá technická a organizační ochranná opatření (např. šifrování) a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup;
• jsme přijali následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů se již pravděpodobně neprojeví;
• by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí (v takovém případě vás budeme informovat stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření).

„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozumí porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů v souvislosti s poskytováním Služby.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ

Pokud se rozhodneme změnit své Zásady ochrany soukromí, budeme tyto změny ohlašovat na těchto stránkách nebo upravíme datum poslední změny těchto Zásad ochrany soukromí, uvedené níže.
Tyto Zásady ochrany soukromí byly naposledy upraveny dne 25. května 2018.