POLITYKA PRYWATNOŚCI

K+B Progres a.s. (“my”, “nas”, “nasze” itp.) jest właścicielem strony internetowej ecg-electro.eu (“Strona internetowa”). Stworzyliśmy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, aby zademonstrować nasze zaangażowanie w ochronę prywatności oraz aby poinformować osoby prywatne o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych w niniejszej witrynie.
Przeczytaj uważnie niniejszą politykę prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy, chronimy i w jakikolwiek inny sposób przetwarzamy dane osobowe użytkownika.

OFICER OCHRONY DANYCH

Właścicielem i operatorem strony internetowej ecg-electro.eu jest firma K + B Progres, a.s., z siedzibą U Expertu 91, 250 69 Klíčany, NIP: 61860123, która zgodnie z artykułem 121/2000 Dz.U., Ustawa o prawie autorskim, jest uprawniona do korzystania z praw własności dotyczących tej strony internetowej (zwanej dalej “Operatorem”).
Dane kontaktowe administratora są następujące:
Adres do dostawy: K+B Progres,a.s., U Expertu 91, 250 69, Klíčany
Adres e-mail: [email protected]

ZBIERANIE DANYCH

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (‘podmiot danych’). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora w postaci nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych dotyczących lokalizacji, identyfikatora internetowego lub jednej lub większej ilości czynników związanych z cechami fizycznymi, fizjologicznymi, genetycznymi, umysłowymi, ekonomicznymi, kulturowymi lub społecznymi danej osoby.
Nie gromadzimy danych osobowych dotyczących osób, z wyjątkiem przypadków, gdy takie osoby udostępnią takie informacje na zasadzie dobrowolności. Zgromadzimy dane użytkownika podczas wypełniania formularza kontaktowego lub rejestracji do odbioru biuletynu.
Użytkownicy powinni również pamiętać, że dane i informacje nieosobowe mogą być gromadzone automatycznie podczas standardowego działania naszych serwerów internetowych lub za pomocą plików cookie. Dodatkowe informacje o korzystaniu z plików cookie.
Przykłady zebranych informacji na temat korzystania z witryny obejmują: najczęściej oglądane i odwiedzane strony i linki na naszej stronie, liczbę wypełnień formularzy, czas spędzony na stronach, najważniejsze słowa kluczowe używane poza stroną internetową służące do skierowania użytkowników do naszej witryny, adres internetowy użytkownika (IP), informacje zebrane za pomocą plików cookie, informacje o zdarzeniach urządzenia, takie jak aktywność systemu, ustawienia sprzętowe, typ przeglądarki itp.

PRZETWARZANIE DANYCH

Każda z informacji, które zbieramy od użytkownika, może zostać wykorzystana do co najmniej jednego z następujących celów:
• Personalizacji doświadczenia użytkownika (informacje pomogą nam lepiej reagować na indywidualne potrzeby);
• Poprawy naszej witryny (stale dążymy do ulepszania oferty naszej witryny w oparciu o informacje i opinie, które otrzymujemy od naszych klientów);
• Ustanowienia podstawowego kanału komunikacji z użytkownikiem;
• Wysyłania okresowych wiadomości e-mail (w celu otrzymywania okazjonalnych wiadomości (po wyrażeniu zgody), aktualizacji, powiązanych informacji o produktach lub usługach itp.)

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

Informacje na temat sposobu korzystania z plików cookie znajdują się w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKA

Aby chronić prywatność danych i informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, które są przekazywane za pośrednictwem niniejszej witryny, zapewniamy zabezpieczenia fizyczne, techniczne i administracyjne. Aktualizujemy i testujemy naszą technologię bezpieczeństwa na bieżąco. Ograniczamy dostęp do danych osobowych użytkownika do tych pracowników, którzy potrzebują dostępu do tych informacji w celu świadczenia usług lub zapewnienia korzyści użytkownikowi. Ponadto szkolimy naszych pracowników w kwestii znaczenia poufności i zachowania prywatności oraz bezpieczeństwa informacji użytkowników. Zobowiązujemy się do podjęcia odpowiednich środków dyscyplinarnych w celu wyegzekwowania od naszych pracowników odpowiedzialności za ochronę prywatności.

UPRAWNIENIA PODMIOTU DANYCH

Aby potwierdzić, czy przetwarzamy dane osobowe użytkownika lub uzyskać dostęp do danych osobowych, które możemy mieć o użytkowniku, należy skontaktować się z nami pod adresem [email protected].

Użytkownik może także zażądać informacji na temat: celu przetwarzania; kategorii danych osobowych; informacji, kto jeszcze oprócz nas mógł otrzymać dane od nas; jakie było źródło informacji (jeżeli nie zostało dostarczone przez użytkownika); długości przechowywania. Użytkownik ma prawo do poprawienia (sprostowania) swoich zapisanych u nas danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe. Użytkownik ma także prawo zażądać, aby dane zostały usunięte lub doszło do zaprzestania ich przetwarzania, jednakże z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Użytkownik może także zażądać zaprzestania wykorzystywania danych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego. W wielu krajach użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego organu zajmującego się ochroną danych, jeżeli ma wątpliwości dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych. Jeżeli to technicznie wykonalne, udostępnimy na życzenie użytkownika jego dane osobowe lub przekażemy do innej instytucji.

Rozsądny dostęp do danych osobowych użytkownika będzie udzielany bezpłatnie na żądanie wysłane do nas na adres [email protected]. Jeżeli dostęp nie będzie możliwy w rozsądnym terminie, poinformujemy o terminie, w którym informacje zostaną dostarczone. Jeżeli z dowolnego powodu dostęp zostanie odmówiony, udzielimy wyjaśnienia, dlaczego odmówiono dostępu.

POWIADOMIENIE O NARUSZENIU DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku naruszenia danych użytkownika, użytkownik oraz właściwy organ nadzoru zostanie powiadomiony w ciągu 72 godzin e-mailem z informacją o stopniu naruszenia, informacją o zakresie i rodzaju danych, wpływie na usługę oraz naszym planie działania odnośnie środków zabezpieczenia danych i ograniczenia ewentualnego szkodliwego wpływu na osoby, których dane dotyczą.
Nie powiadomimy użytkownika, jeżeli:

• wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony (np. szyfrowanie), a środki te zostały zastosowane wobec danych osobowych, których dotyczy naruszenie danych osobowych, w szczególności tych, które powodują, że dane osobowe stają się niezrozumiałe dla każdej osoby, która nie jest uprawniona do dostępu do tych danych osobowych;
• podjęliśmy kolejne środki, które zapewnią, że wysokie ryzyko odnośnie praw i swobód osób, których dane dotyczą, nie będzie mogło powstać;
• wiązałoby się to z nieproporcjonalnym nakładem pracy (w takim przypadku poinformujemy użytkownika poprzez przekaz publiczny lub podobne działania).

“Naruszenie danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmianę, nieuprawnione ujawnienie lub uzyskanie dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usługi.

ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Jeżeli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, zamieścimy te zmiany na tej stronie i/lub zaktualizujemy datę modyfikacji polityki prywatności poniżej.
Niniejsza polityka prywatności została zmodyfikowana 25 maja 2018 roku.