Naudojimo taisyklės

Naudojimo taisyklės

1. ĮŽANGA

Prieš atverdami svetainę atidžiai perskaitykite šias naudojimo taisykles, kuriose pateikiamos Svetainės naudojimo bendrosios sutartinės sąlygos.

2. SUTIKIMAS SU NAUDOJIMO TAISYKLĖMIS

Šios Svetainės atvėrimas ir (arba) naudojimas laikomas patvirtinimu, kad sutinkate su šiomis naudojimo taisyklėmis ir visomis jose esančiomis arba paminėtomis nuostatomis ir sąlygomis.
Jei nepritariate čia esančioms visoms arba kai kurioms prievolėms, naudojimo taisyklėms arba jose pateikiamoms sąlygoms, Svetainės nenaudokite.

3. SVETAINĖS IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ KEITIMAS

Mes turime teisę bet kuriuo metu neįspėję visiškai arba iš dalies pakeisti Svetainę ir (arba) naudojimo taisykles. Kad nuolat žinotumėte jums taikomas nuostatas, privalote perskaityti ir periodiškai tikrinti šias naudojimo taisykles ir visas jose išdėstytas sąlygas.
Jei pasikeitus Svetainei arba šioms naudojimo taisyklėms svetainę ir toliau naudojate, laikoma, kad su pakeitimais sutinkate.

4. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Jūs aiškiai pripažįstate, kad mums priklauso išskirtinės nuosavybės teisės į visus svetainės komponentus, įskaitant tekstą, nuotraukas, iliustracijas, vaizdo įrašus, garso įrašus, dizainą, išvaizdą, struktūrą, idėjas, prekių ženklus, logotipus, techninius ir grafinius kūrinius, duomenų bazes, programinę įrangą, pirminį programų tekstą, esantį Svetainėje, arba per ją siunčiamą, tačiau tuo neapsiribojant.
Svetainę ar bet kuriuos jos elementus atkurti, pateikti, pritaikyti, modifikuoti, publikuoti, persiųsti, pakeisti, įdėti į kitą interneto svetainę, naudoti komerciniams tikslams ir (arba) pakartotinai naudoti kokiomis nors priemonėmis ir kokioje nors laikmenoje griežtai draudžiama.
Bet koks neteisėtas Svetainės ir jos turinio bei jame pateikiamos informacijos naudojimas vartotojui užtraukia atsakomybę ir laikomas pažeidimu, už kurį baudžiama pagal įstatymus.
Lygiai toks draudimas taikomas duomenų bazėms, jei Svetainėje jų yra. Jos saugomos tokios, kokios yra, t. y. atsakomybę vartotojui užtraukia bet koks jų atkūrimas arba duomenų išgavimas.
Šis straipsnis negali būti laikomas ribojančiu bet kuriuos kitus teisinius veiksmus, nukreiptus prieš asmenį, atsakingą už neteisėtą šios Svetainės ir jos turinio naudojimo veiką.

5. ATSAKOMYBĖ IR PRIEIGA PRIE SVETAINĖS

Visi duomenys, informacija ir publikacijos, kurios Svetainėje pateikiamos arba iš jos atsisiunčiamos, yra informacinio pobūdžio ir nėra galutinai išsamios. Svetainėje pateikiamos informacijos tikslumo, išsamumo arba savalaikiškumo negarantuojame. Šioje svetainėje esančioje informacijoje gali būti techninių netikslumų ir (arba) tipografinių klaidų. Ši informacija gali būti kartkartėmis keičiama. Pakeitimai bus įtraukiami į naujas versijas. Mes negalime garantuoti, kad Svetainėje nėra defektų, klaidų ar riktų, arba kad jie bus ištaisyti, arba kad svetainė veiks be pertrūkių ar trikčių, arba kad ji bus pritaikyta visų tipų įrangai. Jūs patvirtinate turintys įgūdžių, išteklių ir žinių, kad galėtumėte naudoti Svetainę. Jūs taip pat patvirtinate, kad lankydamiesi Svetainėje prisiimate visą atsakomybę už savo duomenų, aparatinės įrangos ir programinės įrangos vientisumo užtikrinimą ir apsaugą. Nei mes, nei kuri nors su „K+B Progres“ susijusi bendrovė neprisiims atsakomybės už tiesioginę ir netiesioginę žalą, atsiradusią dėl Svetainės, jos turinio arba svetainės serveriuose esančio arba laikomo bet kokio kito elemento naudojimo. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu, dėl bet kurios priežasties vien savo nuožiūra neįspėję modifikuoti, nutraukti, pristabdyti arba panaikinti prieigą prie visos Svetainės arba jos dalies, įskaitant turinį, funkcionalumą ir veikimo laiką, tačiau tuo neapsiribojant. Jei Svetainė neveiktų, jokiais atvejais negalima iš mūsų reikalauti prisiimti už tai atsakomybę. Jei dėl svetainės norėtumėte pareikšti pastabų ir pasiūlymų, kreipkitės į svetainės administratorių, kaip nurodyta puslapyje https://ecg-electro.eu/lt/susisiekite/

6. KONFIDENCIALUMAS

Svetainėje pateikti arba per Svetainę surinkti asmens duomenys naudojami tik vadovaujantis mūsų privatumo politika bei šiomis naudojimo taisyklėmis ir atitinka šioje Svetainėje skelbiamą privatumo politiką.

7. NUORODOS Į KITAS SVETAINES

Iš šios svetainės per nuorodas galima patekti į kitas svetaines. Minėtų svetainių mes nevaldome ir jų turinio kontroliuoti negalime. Dėl to jokiais atvejais negalime prisiimti atsakomybės už tų svetainių turinį, asmens duomenų rinkimą ir perdavimą, slapukų diegimą ar kitus panašius procesus.

8. DUOMENŲ APSAUGA

Svetainėje renkama informacija yra apdorojama.
Kiekvienas asmuo, kurio duomenys Svetainėje renkami ir apdorojami, turi teisę prieiti prie visų savo asmens duomenų, juos taisyti ir šalinti arba remdamasis įstatymais prieštarauti dėl savo duomenų apdorojimo. Pasinaudoti minėtomis teisėmis galite parašę mums adresu [email protected]