Όροι εγγύησης

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Κάθε προϊόν είναι σε εγγύηση στην περίοδο των 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς τους από
τον τελικό καταναλωτή. Η εγγύηση περιορίζεται στις παρακάτω προϋποθέσεις. Η εγγύηση ισχύει
μόνο για εμπορεύματα που χρησιμοποιούνται για κοινή οικιακή χρήση . Η αξίωση για επισκευή
μπορεί να εφαρμοστεί είτε στο κατάστημα του αντιπροσώπου όπου αγοράστηκε το προϊόν, ή στα
κάτωθι εξουσιοδοτημένα καταστήματα εξυπηρέτησης . Ο τελικός καταναλωτής υποχρεούται να
προβεί σε αξίωση αμέσως μόλις εμφανιστεί το ελάττωμα αλλά μόνο μέχρι το τέλος της περιόδου
εγγύησης. Ο τελικός χρήστης είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί για να επιβεβαιώσει τα
ελαττώματα που απαιτούνται. Μόνο πλήρη και καθαρά προϊόντα (σχετικά με τους κανόνες υγιεινής)
θα είναι αποδεκτά. Σε περίπτωση απαίτησης εγγύησης, η περίοδος εγγύησης θα παραταθεί κατά
την περίοδο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως την ημερομηνία ανάληψης του
προϊόντος από τον τελικό χρήστη, ή την ημερομηνία που ο τελικός χρήστης είναι υποχρεωμένος να
το παραλάβει . Για να λάβετε την υπηρεσία βάσει αυτής της εγγύησης , ο τελικός χρήστης
υποχρεούται να πιστοποιήσει την απαίτησή του με δεόντως συμπληρωμένα έγγραφα: παραλαβή,
πιστοποιητικό εγγύησης, πιστοποιητικό εγκατάστασης.

Αυτή η εγγύηση είναι άκυρη, ειδικά αν ισχύει κάποιο από τα παρακάτω:

 • Το προϊόν τέθηκε σε πώληση εξαιτίας των ελαττωμάτων του.
 • Το προϊόν έχει υποστεί φθορά ή έχει υποστεί ζημιά λόγω κοινής χρήσης.
 • Το προϊόν καταστράφηκε από αντιεπαγγελματική ή λάθος εγκατάσταση, πουχρησιμοποιείται σε αντίθεση με το ισχύον εγχειρίδιο οδηγιών, χρησιμοποιείται σε αντίθεσημε τη νομική πράξη και την κοινή διαδικασία χρήσης ή χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.
 • Το προϊόν δεν ήταν κατεστραμμένο ή κατεστραμμένο λόγω ανεπαρκούς συντήρησης.
 • Το προϊόν έχει καταστραφεί από ακαθαρσίες, ατύχημα ανωτέρας βίας (φυσική καταστροφή,
  πυρκαγιά, πλημμύρα, …).
 • Το προϊόν υπέστη βλάβη λόγω χαμηλής δυαδικότητας σήματος, παρεμβολής
  ηλεκτρομαγνητικού πεδίου κλπ.
 • Το προϊόν έχει υποστεί μηχανική βλάβη (π.χ. σπασμένο κουμπί, πτώση …).
 • Ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση ακατάλληλων μέσων, γεμάτων, αναλώσιμων υλικών
  (μπαταρίες) ή από ακατάλληλες συνθήκες εργασίας (π.χ. υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή
  υγρασία, σεισμοί, …).
 • Το προϊόν καταστράφηκε από επισκευή, τροποποίηση ή άλλη λανθασμένη κίνηση από μη
  εξουσιοδοτημένο άτομο.
 • Ο τελικός χρήστης δεν απέδειξε επαρκώς το δικαίωμά του να απαιτήσει την εγγύηση (ώρα
  και τόπο αγοράς).
 • Τα δεδομένα σχετικά με τα υποβληθέντα έγγραφα διαφέρουν από τα δεδομένα για τα
  προϊόντα.
 • Περιπτώσεις όταν το απαιτούμενο προϊόν δεν μπορεί να αναγνωριστεί σύμφωνα με τα
  υποβληθέντα έγγραφα (π.χ. ο σειριακός αριθμός ή η σφραγίδα εγγύησης έχει καταστραφεί).

ΔΙΑΣΠΑΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Διάσπαση υλικών συσκευασίας σε δημόσιο ιστότοπο διάσπασης.
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Η σημασία του συμβόλου στο προϊόν, το εξάρτημα ή η συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν
αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα. Παρακαλούμε, διασπάστε αυτό το
προϊόν σε ένα σημείο συλλογής συσκευών ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών..

Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, μπορείτε να
επιστρέψετε τα προϊόντα σας στον τοπικό σας κατάστημα λιανικής πώλησης όταν αγοράσετε ένα
ισοδύναμο νέο προϊόν.
Η σωστή διάσπαση του προϊόντος θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και
θα βοηθήσει στην πρόληψη των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία , που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη εκκαθάριση των
αποβλήτων . Παρακαλώ ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή το κοντινό μέρος συλλογής για περισσότερες
λεπτομέρειες. Η ακατάλληλη διάσπαση αυτού του τύπου απορριμμάτων ενδέχεται να υπόκεινται σε
εθνικούς κανονισμούς για τα πρόστιμα.
Για επιχειρηματικές οντότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εάν επιθυμείτε να διαθέσετε μια ηλεκτρική ή
ηλεκτρονική συσκευή, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από τον πωλητή ή τον προμηθευτή
σας. Διάθεση σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εάν επιθυμείτε να διαθέσετε αυτό το προϊόν, ζητήστε από τις τοπικές αρχές ή από τον πωλητή σας
τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης.
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με την
ηλεκτρομαγνητική και την ηλεκτρική ασφάλεια.
Αλλαγές στο κείμενο, στο σχεδιασμό και στις τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να συμβούν χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση και διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αυτές τις αλλαγές.